Regulamin Konkursu
Mikroprzedsiębiorca Roku 2017

 

Organizator

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku 2017” (dalej „Konkurs”), organizowany w Polsce, zwany dalej Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR), z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 1A, KRS 0000302185, NIP 5252427781, REGON 141402775.

3. Oficjalne informacje o Konkursie podawane są na stronie internetowej: www.mikroprzedsiebiorcaroku.com.

 

Warunki Przystąpienia do Konkursu

4. Mikroprzedsiębiorca w myśl art. 104 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał rocznie średnio mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 2 mln Euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczały równowartości w złotych 2 mln Euro.

5. Kandydatami mogą być mikroprzedsiębiorcy, którzy spełniają warunki określone w punkcie 3 oraz kryteria jednej z poniższych kategorii:

a) START – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2016 roku.

b) PROGRES – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność pomiędzy 1 stycznia 2011 a 31 grudnia 2015 roku,

c) SENIOR – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2011 roku.

d) Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła przyzna również nagrodę w kategorii specjalnej – MŁODY BIZNES, skierowanej do mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1987 roku.

 

Nagrody

6. Nagrodą główną w Konkursie jest prawo do używania tytułu „Mikroprzedsiębiorcy Roku 2017” oraz nagroda pieniężna w wysokości 40 000 zł, która przeznaczona jest na pakiet promocyjny mikroprzedsiębiorstwa (materiały promocyjne firmy, reklama w mediach etc.). Nagroda główna przyznawana jest przez Kapitułę Konkursu jednej firmie wybieranej spośród wszystkich nadesłanych kandydatur.

7. Zostaną przyznane ponadto cztery wyróżnienia:

a) w kategorii SENIOR – wyróżnienie w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na (do wyboru): szkolenia podnoszące kwalifikacje, sprzęt umożliwiający rozwój mikroprzedsiębiorstwa, pakiet promocyjny;

b) w kategorii PROGRES – wyróżnienie w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na (do wyboru): szkolenia podnoszące kwalifikacje, sprzęt umożliwiający rozwój mikroprzedsiębiorstwa, pakiet promocyjny;

c) w kategorii START – wyróżnienie w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na (do wyboru): szkolenia podnoszące kwalifikacje, sprzęt umożliwiający rozwój mikroprzedsiębiorstwa, pakiet promocyjny;

d) w kategorii MŁODY BIZNES – wyróżnienie w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na (do wyboru): szkolenia podnoszące kwalifikacje, sprzęt umożliwiający rozwój mikroprzedsiębiorstwa, pakiet promocyjny.

8. Kwoty nagród i wyróżnień wskazanych w punkcie 5 są kwotami brutto. Zwycięzcy są zobowiązani do uiszczenia podatku dochodowego od powyższych kwot zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

9. Nagrodą dla laureata Konkursu jest również prawo do zasiadania w Kapitule kolejnej edycji Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku.

10. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Kapituła Konkursu złożona z ekspertów w dziedzinie przedsiębiorczości i gospodarki.

11. Kapituła Konkursu może przyznać wyróżnienia dodatkowe poza wymienionymi w pkt. 5.

12. Przy ocenie zgłoszeń Kapituła będzie brała pod uwagę:

a) pomysł na firmę i jego ewolucję,
b) sposoby przezwyciężenia kryzysów przy tworzeniu i rozwoju firmy,
c) nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć,
d) kluczowy produkt – sposoby jego promocji i dystrybucji,
e) wpływ na rodzinę, lokalną społeczność oraz przynależność do organizacji.

13. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele czołowych instytucji otoczenia biznesu w Polsce.

 

Terminy

14. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie Konkursu: www.mikroprzedsiebiorcaroku.com. Formularz należy wypełnić zgodnie z dostępną na stronie instrukcją.

15. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w okresie 1-31 marca 2018 roku.

16. Formularz zgłoszenia do Konkursu może wypełnić sam mikroprzedsiębiorca lub jego nominacji może dokonać instytucja wspierająca mikroprzedsiębiorczość, po uprzednim uzyskaniu zgody nominowanego przedsiębiorcy.

17. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystości finałowej w czerwcu 2018 roku.

18. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu uroczystości finałowej.

 

Warunki Ogólne

19. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany decyzji co do przyznanych nagród i wyróżnień w przypadku, gdy po przyznaniu nagród poweźmie uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości danych przedstawionych w zgłoszeniu, albo też uzyska informacje, które mogłyby mieć wpływ na decyzję Kapituły, gdyby były znane w chwili przyznawania nagród. Kapituła Konkursu zastrzega sobie także prawo do ewentualnej zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu, przyznania nagród dodatkowych lub nie przyznania nagród.

20. Konkurs ma charakter dwuetapowy. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń do kolejnego etapu zakwalifikuje maksymalnie 25 mikroprzedsiębiorców, którzy zobowiązani będą do udzielenia pisemnych odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące prowadzonej działalności.

21. Organizator Konkursu oraz Kapituła Konkursu mają prawo do dokonania szczegółowej weryfikacji danych nominowanych kandydatów, w szczególności mogą żądać poświadczenia przez kandydata informacji o niezaleganiu z płatnością zobowiązań podatkowych, płatnościami składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy też poświadczenia o niefigurowaniu w Krajowym Rejestrze Długów.

22. Przystępując do Konkursu, kandydat oświadcza, że zgadza się na nominowanie swojej kandydatury przez instytucję nominującą.

23. Przystępując do Konkursu, kandydat zgadza się na przechowywanie i wykorzystywanie na potrzeby Konkursu, danych osobowych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami.

24. Miejsce i termin uroczystego zakończenia Konkursu zostanie podany na stronie internetowej Konkursu.

25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach Konkursu, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, antenie radia w telewizji oraz w Internecie. Prawo to przysługuje również partnerowi strategicznemu Konkursu: Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy) oraz partnerowi merytorycznemu Konkursu: Fundacji Bankowa im. Leopolda Kronenberga (Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy).

26. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

27. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora a także na stronie internetowej Konkursu: www.mikroprzedsiebiorcaroku.com.

28. Wypełnienie i wysłanie on-line formularza nominacyjnego Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

29. Organizator Konkursu oraz Kapituła Konkursu mają wyłączne prawo do dokonywania wykładni postanowień niniejszego Regulaminu oraz do rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu.

 

Warszawa, 15 stycznia 2018 r.

 

Regulamin do pobrania – plik PDF